โรงปลูกกัญชา ในระบบปิด (Cannabis indoor cultivation)

โรง ปลูกกัญชา ใน “ระบบปิด” Cannabis indoor cultivation เป็นหนึ่งใน 3 รูปแบบการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย นอกเหนือจากการปลูกแบบ “กลางแจ้ง” และใน “โรงเรือน” การ ปลูกกัญชา ในระบบปิด Cannabis indoor cultivation ปลูกได้ปีละ 4 รอบ เมื่อควบคุมปัจจัยการเจริญเติบโตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อม และธาตุอาหารที่ให้กับต้นพืช การ ปลูกกัญชา ในระบบปิด Cannabis indoor cultivation ในวัสดุเพาะที่ปราศจากสารปนเปื้อนในดิน การควบคุมสภาพแวดล้อม และการดูแลรักษาห้องปลูกให้ปราศจากศัตรูพืช จึงไม่จำเป็นต้องใช้ “สารกำจัดศัตรูพืช” (ที่มา : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การ ปลูกกัญชา ในโรงเรือนระบบปิด Cannabis indoor cultivation สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม ทั้งอุณหภูมิ แสง และความชื้น ทำให้ได้ กัญชา cannabis ที่มีคุณภาพ ขณะเดียวกับลดความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชต่ำ ผลผลิตสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถควบคุมความคงที่ของผลผลิตทั้งในเชิงสารสำคัญและปริมาณผลผลิต ที่สำคัญสามารถวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี (ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

ข้อดี-ข้อด้อย ของการ ปลูกกัญชา ใน ระบบปิด Cannabis indoor cultivation

cannabis_indoor

ข้อดี ของการ ปลูกกัญชา ในระบบปิด Cannabis indoor cultivation

  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด มีการควบคุมระยะเวลาในการให้แสง น้ำ สารอาหาร
  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด ได้ผลผลิต (ช่อดอก ใบ) ที่มีคุณภาพ ปริมาณสูง
  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมและศัตรูพืชได้
  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด วางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทั้งปี

ข้อด้อย ของการ ปลูกกัญชา ในระบบปิด Cannabis indoor cultivation

  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด ต้นทุนการดำเนินการสูง
  • ปลูกกัญชา ในระบบปิด ผู้ปลูกต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการปลูก เช่น การควบคุมระบบแสง ไฟเทียม ระบบน้ำ ระบบอากาศ

ที่มาของข้อมูล
https://www.bangkokbiznews.com/social/925146
https://www.prachachat.net/columns/news-641855

#กัญชา #ปลูกกัญชา #ต้นกัญชา #กัญชาทางการแพทย์ #โรงเรือนเพาะปลูก #โรงปลูกกัญชา #cannabis #cannabisindoorcultivation #cannabisindoor

ภาพตัวอย่างการใช้งานแผ่นฉนวน IXL ในโรงเรือนเพาะปลูก โรง ปลูกกัญชา Cannabis

การปลูกกัญชา
cannabis indoors
โรงปลูกกัญชา