ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ เบอร์โทร email

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

  1. จากการขอใบเสนอราคา
  2. จากความสมัครใจในการทำแบบสอบถาม หรือการโต้ตอบทาง Line, email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน cookies บนบราวเซอร์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้พัฒนา website สินค้า และบริการให้ตอบโจทย์ของท่านมากยิ่งขึ้น

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลการใช้งาน internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม website จากผู้เข้าชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงหน้า website ของเรา

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies เพื่อจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน และ Cookies ที่ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบน website ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบน website ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของ website เราให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการ Cookies

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งาน Cookies บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสม หากท่านปิดการใช้งานหรือลบ Cookies บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน การใช้งานบน website หรือคุณลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ หากท่านต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Cookies และการตั้งค่า Cookies ดังกล่าวบนบราวเซอร์ของท่าน ท่านสามารถเข้าไปที่หน้า website ทางการของบราวเซอร์ของท่านได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือการลบ Cookies ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับ Cookies ได้ที่ www.allaboutcookies.org

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการติดต่อ ผู้กำกับดูแล

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
สถานที่ติดต่อ: 4 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 11 แยก 2-3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
ช่องทางการติดต่อ:
โทรศัพท์ (662) 726 4574 ถึง 76
อีเมล ixl@ixl.co.th