หัวใจ จิตวิญญาณ และเอกลักษณ์ของบริษัท

หัวใจ จิตวิญญาณ และเอกลักษณ์ของบริษัท คือสิ่งที่ ไอเอ็กซ์แอล นำเสนอนอกเหนือจากสินค้าและบริการที่มีอยู่ สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าหลักที่นอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงแล้ว ยังได้สร้างบรรทัดฐานในการประกอบธุรกิจของเราด้วย สิ่งที่เรายึดปฏิบัตินั้นได้รวบรวม วิสัยทัศน์ และครอบคลุมถึง คุณค่าที่ผู้ก่อตั้งบริษัท และ ทีมงาน ใช้เป็นรากฐานของความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรรทัดฐานหรือจรรยาบรรณนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของเรา, ความใส่ใจในบริการที่มอบให้แก่ลูกค้า, การตอบสนองและให้ความสำคัญกับคู่ค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ, และความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม
จรรยาบรรณหลักทั้ง 8 ข้อ ต่อไปนี้ เปรียบเสมือนดังรากฐาน ที่ถูกต่อยอดจนกลายมาเป็นพันธกิจของเรา ถึงแม้ว่ามันจะยากเพียงใดในการปฏิบัติจริง แต่เราก็พร้อมที่จะอุทิศหัวใจ และประกอบธุรกิจด้วย…
ความซื่อสัตย์
 • จริงใจ, ถูกต้อง และตรงไปตรงมา
 • แสดงตัวตนที่แท้จริงและไม่มีลับลมคมใน ในการสื่อสารและปฏิบัติ
ยึดมั่นในคุณธรรม
 • เป็นคนดีด้วยการ คิดดี ทำดี พูดดี
 • กล้าที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูก และไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิด
เป็นกลาง ยุติธรรม เที่ยงธรรม
 •  มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งความมีเหตุผล, เปิดใจ, เป็นกลาง, ไม่ลำเอียง, และไม่เลือกปฏิบัติ ต่อทุกสิ่งที่ทำ
 • เป็นมิตรแท้กับทุกคนที่มีโอกาสได้ร่วมงาน
 • มีทัศนคติที่ดี, จริงใจ, ยอมรับความคิดเห็นให้ความเคารพและช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ความเต็มใจ โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบ
 • ยอมรับและแสดงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการกระทำของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม
 • เข้าแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง อย่างมีหลักการและถูกวิธีในทันที
 • ผลักดันให้เกิดการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้ทุกคนรู้จักการรับผิดชอบร่วมกันปฏิเสพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานนี้
ความเอาใจใส่ต่อผู้อื่น
 • เคารพและให้เกียรติต่อสิทธิ, ศักดิ์ศรี, ความปลอดภัย และทรัพย์สินของผู้อื่น
 • เปิดใจ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อื่น
 • รู้จักอดทน และมองโลกในแง่ดี (คิดบวก)
 • บริหารผู้ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยไม่ให้ผู้ที่อยู่ใต้การบังคับบัญชาอยู่ในภาวะที่ต้องจำยอม
ความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศ
 • สร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ด้วยความขยัน, พากเพียร, ละเอียดรอบคอบ และนิสัยที่ดีในการทำงาน
 • พัฒนาความสามารถ, ผ่านการเรียนรู้, อบรม สั่งสอนและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ประมาทและชะล่าใจต่อสิ่งที่ทำ
 • เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ความน่าเชื่อถือ – ไว้ใจได้
 • สัญญาต้องเป็นสัญญา ตกลงในสิ่งที่ทำได้ และทำในสิ่งที่พูดให้สำเร็จ
 • มีความพร้อม และตอบสนองต่องานและการประสานงาน ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็ว
การมีส่วนร่วมต่อสังคม
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของรัฐ อย่างจริงจัง
 • ใส่ใจต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของตนและสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินผล, ปรับปรุง, และพัฒนางานให้สอดคล้อง และลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • ปลูกฝังและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรเป็นคนดี ช่วยเหลือชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ และปลอดภัย