เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดของงาน

 1. ออก PR สั่งซื้อสินค้าให้เพียงพอและทันต่อความต้องการ
 2. ตรวจรับสินค้าจาก Supplier และได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
 3. บันทึกรับสินค้าในระบบ Express
 4. จัดเก็บสินค้า และวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ
 5. ดูแลการรับจ่ายโฟม พร้อมจัดพื้นที่ห้องโฟมให้หมุนเวียน LOT สินค้าเข้าก่อน-ออกก่อน
 6. ทำงานให้บรรลุ KPI ของแผนกคลังสินค้า และตรงตามระบบ ISO

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

อัตรา

หลายอัตรา

 

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

 

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการแต่ละปี )
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. เบิกค่ารักษาพยาบาล (ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม)
 5. ประกันชีวิต
 6. ท่องเที่ยวทริปใหญ่ 3 วัน 2 คืน, ทริปเล็ก 1 วัน (ทุกปี )
 7. กิจกรรมเพื่อสังคม
 8. งานเลี้ยงปีใหม่
 9. ทองคำรางวัลอายุงาน 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สูงสุด 15%
 11. เงินทำขวัญคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือในการสมรส, เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 12. เบี้ยขยัน
 13. ครื่องแบบพนักงาน
 14. พักร้อนประจำปี ปีแรก 7 วัน สูงสุด 12 วัน, ลากิจ 10 วัน/ปี และอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 2. ใช้ Program Computer Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 3. ถ้าใช้ Program Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 5. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้

 

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
อีเมล: teang21@hotmail.com

พนักงานขาย / Sales

รายละเอียดของงาน

 1. ขายผลิตภัณฑ์ตามแนวทางเป้าหมาย และนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประชาสัมพันธ์ และแนะนำให้ความรู้ในตัวสินค้าและบริการที่บริษัทนำเสนอ
 3. ติดตามลูกค้าทั้งจากที่ได้รับมอบหมาย และที่ได้หา หรือได้รับข้อมูลมาเอง เพื่อสร้างยอดขาย
 4. จัดทำการประมาณราคา
 5. ทำการเสนอราคา รวมถึง แผนการทำงาน, งวดการชำระเงิน, กำหนดยืดระยะเวลาให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 6. ปิดการขาย ตามต้นทุนและกำไรที่เหมาะสม
 7. จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิด JOB และทำสัญญากับลูกค้า
 8. สรุปรูปแบบและสเป็คสินค้าที่ทำการขายจริง ให้ข้อมูลทีถูกต้องกับลูกค้า
 9. นัดประชุมชี้แจงรายละเอียดของงานและส่งต่องานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 10. รับคำร้องเรียนจากลูกค้า, ข้อมูลจากคู่แข่ง, ปัญหาต่างๆ และนำมาแก้ไข วิเคราะห์
 11. ดูแลงานที่ขายจนจบ รวมถึงการตรวจสอบหน้างาน, Estimate, ส่งมอบงาน, ติดตามหนี้ เป็นต้น
 12. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานขายต่างๆ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

อัตรา
หลายอัตรา

 

เงินเดือน
ตามที่ตกลง

 

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการแต่ละปี )
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. เบิกค่ารักษาพยาบาล (ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม)
 5. ประกันชีวิต
 6. ท่องเที่ยวทริปใหญ่ 3 วัน 2 คืน, ทริปเล็ก 1 วัน (ทุกปี )
 7. กิจกรรมเพื่อสังคม
 8. งานเลี้ยงปีใหม่
 9. ทองคำรางวัลอายุงาน 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สูงสุด 15%
 11. เงินทำขวัญคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือในการสมรส, เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 12. เบี้ยขยัน
 13. เครื่องแบบพนักงาน
 14. พักร้อนประจำปี ปีแรก 7 วัน สูงสุด 12 วัน, ลากิจ 10 วัน/ปี และอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย,หญิง
 2. ประสบการณ์ ด้านงานขาย ขั้นต่ำ 2 ปี
 3. ขั้นต่ำ ปวส. – ปริญญาตรีสาขาต่างๆ ได้แก่ บริหาร, การจัดการ, การตลาด, ก่อสร้าง, วิศวกรรม อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
อีเมล: teang21@hotmail.com

พนักงานทั่วไป

รายละเอียดของงาน

 1. ทำการจัดเก็บแผ่นฉนวนจากไลน์การผลิต จัดเก็บเข้าบริเวณที่กำหนดไว้
 2.  ดูแลรักษาแผ่นฉนวนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมดูแลการซ่อมเซมบริเวณที่ชำรุดให้สมบูรณ์ที่สุด
 3. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
 4. ทำการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถบรรทุก พร้อมดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
 5. ทำการแพ็คกิ้ง และถนอมรักษาแผ่นฉนวนในขณะที่อยู่บนรถบรรทุก
 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

อัตรา

หลายอัตรา

 

เงินเดือน

ตามที่ตกลง

 

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท
 2. ปรับเงินเดือนประจำปี (จากการประเมินผลงาน พิจารณาจากผลประกอบการแต่ละปี )
 3. ตรวจสุขภาพประจำปี
 4. เบิกค่ารักษาพยาบาล (ไม่เกี่ยวกับประกันสังคม)
 5. ประกันชีวิต
 6. ท่องเที่ยวทริปใหญ่ 3 วัน 2 คืน, ทริปเล็ก 1 วัน (ทุกปี )
 7. กิจกรรมเพื่อสังคม
 8. งานเลี้ยงปีใหม่
 9. ทองคำรางวัลอายุงาน 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สูงสุด 15%
 11. เงินทำขวัญคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือในการสมรส, เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 12. เบี้ยขยัน
 13. เครื่องแบบพนักงาน
 14. พักร้อนประจำปี ปีแรก 7 วัน สูงสุด 12 วัน, ลากิจ 10 วัน/ปี และอื่นๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย
 2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 4. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
 5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
อีเมล: teang21@hotmail.com