โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง

การทำกิจกรรมของเรา IXL มุ่งเน้นไปยังโรงเรียนในระดับพื้นฐานที่มีจำนวนนักเรียนไม่มากนัก ทำให้ขาดแคลนครู บุคลากร และงบประมาณที่จำเป็นในการปรับปรุงดูแลสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะอาดและปลอดภัย การให้ในทุกครั้งไม่ได้มุ่งเน้นการให้เงิน แต่เราจะจัดการ จัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่โดยนำแผ่นฉนวน IXL ของเรามาใช้ประกอบร่วมกับวัสดุจำเป็นอื่นๆ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพวกเราครอบครัว IXL และน้องๆนักเรียน โดยหวังว่าจะช่วยสร้างประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของการให้ การแบ่งปัน การทำดีต่อกันและกัน ของผู้ใหญ่ในวันนี้และผู้ที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

“จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน”