วันสงกรานต์ 11 เมษายน 2560

ทุก ๆ ปี ชาว IXL จะนำพระพุทธรูปที่พวกเราสักการะ มารดน้ำในวันขึ้นปีใหม่ของไทย รับพรจากผู้บริหารของ IXL