ทำบุญบริษัท 28 กรกฎาคม 2560

ร่วมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงาน และกิจการ เสริมความมั่งคั่งและเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำในสิ่งที่ดีมีศีลธรรม