บริษัท ไอเอ็กซ์แอล มีเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ

  1. ก่อนและหลังการทำงาน ทางบริษัทฯจะทำการตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดพื้นที่การทำงานจริงที่เกิดขึ้น หากมีการเพิ่ม-ลดของเนื้องาน ทางบริษัทฯ จะทำสรุปรายงานให้ทราบ และขออนุมัติเพื่อทำงานเพิ่ม-ลดตามจริงอีกครั้ง
  2. ผู้ซื้อต้องจัดเตรียมพื้นที่สําหรับจัดวางสินค้าและ/หรือพื้นที่ติดตั้งงานให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และปลอดภัย ในกรอบเวลาการทํางานที่สมควร หากมีวัสดุ สิ่งของ เครื่องจักร ฯลฯ วางกีดขวางพื้นที่ทํางานอยู่ ผู้ซื้อต้องเป็นผู้เคลื่อนย้าย ปกคลุม ป้องกัน เว้นแต่ได้มีการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา/ความเสียหายที่จะตามมา
  3. ผู้ซื้อ/ตัวแทนผู้ซื้อต้องตรวจและเซ็นรับสินค้าทันทีในวันที่มีการนัดหมายรับสินค้า

บริษัท ไอเอ็กซ์แอล มีเงื่อนไขในการชำระสินค้าอย่างไรบ้างคะ

จะมีการวางบิลภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้าแล้ว และชําระเงินภายใน 7, 15, หรือ 30 วันหลังจากรับวางบิล (ตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการชําระเงิน)