ตารางต่างๆ ที่นำเสนอนี้เหมาะสำหรับใช้เสริมและเป็นแนวทางให้แก่ผู้ออกแบบเท่านั้น ค่าต่างๆในตารางอาจมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แสดงไว้ ผู้ใช้ควรติดต่อ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติทางความร้อน