null

ที่พักอาศัยเคลื่อนที่, สำนักงาน, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ผนังกั้นห้อง,
อาคารทุกประเภท

null

อาคารเก็บสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า